x

có_ ae nà_o thấy .e nà_y thủ dam nhiều nước cỡ nà_y ko